Welzijnszorg lanceert campagne ‘Iedereen beschermd tegen armoede?’ met wereldrecord

Welzijnszorg lanceert campagne ‘Iedereen beschermd tegen armoede?’ met wereldrecord

Woensdag 19 november 2014 — Deze ochtend verbrak Welzijnszorg het wereldrecord paraplu’s openen. 1988 personen openden tegelijk een paraplu in Halle. Hiermee veegde Welzijnszorg het vorige record van de Italiaanse stad Verona (1673 paraplu’s) van tafel.

Welzijnszorg koos deze stunt niet toevallig als lancering voor de nieuwe eindejaarscampagne ‘Iedereen beschermd tegen armoede?’. De paraplu staat symbool voor de sociale bescherming: een paraplu beschermt je wanneer het weer omslaat tegen de regen, de sociale bescherming beschermt je wanneer je in het leven getroffen wordt door tegenslagen zoals het verlies van je baan, een ongeluk, ziekte, een faillissement … of niet?

Eén op zeven mensen in ons land leeft in een situatie van ‘sociale onderbescherming’. Ze worden niet of onvoldoende beschermd door sociale bescherming. Voor hen zitten er duidelijk gaten in de paraplu van de sociale bescherming waardoor ze in armoede belanden. De belangrijkste hoekstenen van onze sociale bescherming, de sociale zekerheid en de sociale bijstand, vertonen grote tekortkomingen waardoor meer dan 1.6 miljoen mensen in ons land sociaal uit de boot vallen.

Welzijnszorg wil met de campagne ‘Iedereen beschermd tegen armoede?’ naar de kern van de armoedeproblematiek gaan. Welke oorzaken liggen aan de basis van die sociale onderbescherming? Ontbreekt de kennis over het beschermingssysteem bij wie in armoede leeft of net bij de hulpverleners? Waar zitten de tekorten in ons beschermingssysteem? Of veroorzaken we bepaalde situaties van onderbescherming en organiseren we daardoor zelf armoede binnen onze samenleving?

Welzijnszorg ontdekte  flagrante gaten in de paraplu van sociale bescherming. Daarom vragen we om werk te maken van concrete oplossingen:

1.Een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen

Meer dan 1.6 miljoen mensen in ons land moeten rondkomen met een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Dat is onmogelijk: volwaardig participeren in  de maatschappij lukt niet.

Alle uitkeringen en  vervangingsinkomens moeten worden opgetrokken tot minimaal de armoedegrens: pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, inschakelingsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, uitkeringen voor beroepsziekten, leefloon, inkomensgarantie ouderen en de inkomensvervangende tegemoetkoming

Deze uitkeringen moeten voor elk gezinstype boven de armoedegrens uitstijgen zowel voor een alleenstaande, als een gezinshoofd of een samenwonende.

1 op 5 mensen in armoede werkt nu al voltijds of deeltijds. Deze werkende armen, werknemers en zelfstandigen, moeten ook rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. Het minimumloon moet voor iedereen hoog genoeg zijn om uit de armoede te blijven of te geraken.  Vaak zijn werkende armen ook het slachtoffer van korte, onzekere contracten en weinig kwalitatieve jobs. Ten slotte moet ook wie kampt met overmatige schulden menswaardig kunnen leven.

2.Mensen geven waar ze recht op hebben: automatisch toekenning van rechten

We hebben heel wat aanvullende rechten en tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen en/of hoge kosten. Maar al te vaak blijven deze mensen verstoken van die rechten. Ze slagen er niet in om al hun rechten uit te putten: door een gebrek aan informatie of aan administratieve vaardigheden, door ingewikkelde regelgeving, door wijzigende persoonlijke situaties …  We moeten mensen geven waar ze recht op hebben door zo veel mogelijk rechten automatisch toe te kennen waar mogelijk.

Federaal  moet er prioriteit worden gegeven aan de automatische toekenning van de verhoogde tegemoetkoming (op basis van inkomenscriteria, vroeger het Omnio-statuut) omdat dit statuut de toegangspoort is tot verschillende rechten die ruimer zijn dan enkel de gezondheidszorg, bijvoorbeeld ook het openbaar vervoer.

Jaarlijks moet de federale overheid de automatische toekenning van 3 rechten realiseren. Ook de Vlaamse regering moet jaarlijks de automatische toekenning van 3 rechten kunnen realiseren op basis van een lijst van 15 sociale rechten die in de legislatuur 2009-2014 werd opgesteld. Het is volstrekt haalbaar om deze 15 sociale rechten de komende legislatuur te realiseren. Jammer genoeg heeft de nieuwe Vlaamse regering al drie automatisch toegekende rechten (gratis energie en water voor elk gezin en het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers) afgeschaft zonder dat er al concrete vervangende maatregelen op tafel liggen.
Ook is het onduidelijk of er budgetten vrijgemaakt worden, zowel op regionaal als federaal niveau, om iedereen zijn rechten te kunnen garanderen.

3.Ieders rechten realiseren door een kwaliteitsvolle dienstverlening  te garanderen

Iedereen heeft nood aan een kwaliteitsvolle dienstverlening, zeker mensen in armoede. Heb je recht op hulpverlening of een tegemoetkoming, dan moet je dat ook kunnen krijgen. Maatschappelijk werkers op het OCMW moeten vaak heel complexe dossiers behandelen. Ook verwachten cliënt en samenleving dat hulpverleners mensen opnieuw kansen geven in de maatschappij: dit is dé doelstelling van de hulpverlening Dat kan alleen lukken als het op een kwaliteitsvolle manier gebeurt.
Daarom moeten alle diensten bij de overheid, in de hulpverlening,  vakbond, mutualiteit … aan kwetsbare groepen garanderen dat ze al hun rechten kunnen uitoefenen.

Wij vragen dat de federale overheid het hele bedrag voor het leefloon betaalt  aan de lokale overheden. Deze lokale overheden moeten het vrijgekomen geld investeren in betere dienstverlening:

  • Proactieve dienstverlening realiseren
  • Opleiding en vorming van het personeel
  • Klanttevredenheidsmeting
  • Gebruik van de rechtenverkenner voor alle cliënten
  • Outreachend werken
  • Gerichtheid van het OCMW op de meest kwetsbaren in de samenleving

Solidariteit dankzij de kracht van vele vrijwilligers

De komende weken gaan duizenden vrijwilligers aan de slag met de campagne. Infoavonden, Soep op de stoep-acties, toneelvoorstellingen, handtekeningenacties … Hiervoor kan Welzijnszorg ook rekenen op de steun van sterke partners: Welzijnsschakels, Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, de CAW’s en beweging.net zetten mee hun sterke schouders onder de campagne. Eind januari wordt de campagne afgesloten en hoopt Welzijnszorg ook vanuit de politiek concrete antwoorden te krijgen om iedereen echt te beschermen tegen armoede. :

Info: Bert D’hondt, medewerker politiek beleid & perscontacten, 0498/69 99 83, bert.dhondt@welzijnszorg.be

Mieke Demeulenaere PeppeRmint